Algemene voorwaarden haven bjj

Algemene voorwaarden Haven BJJ

1.1  Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die bij Haven BJJ worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
1.2 Het is verplicht om blessures door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden.
2. Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.
3. Haven BJJ is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.
4. Haven BJJ behoudt het recht om de school maximaal 7 aaneensluitende dagen te sluiten zonder enige vorm van restitutie. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld een verbouwing moet worden gerealiseerd. De deelnemer kan de lessen op een ander moment volgen, maar wel voor het einde van het abonnement of rittenkaart.
5. In de vakanties behouden we normaal een uitgebreid rooster, maar kan er sprake zijn van een vakantierooster, waardoor er tijdelijk minder lessen zijn.
6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en Haven BJJ biedt geen restitutie voor niet gevolgde lessen.
7. Elk Abonnement en rittenkaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
8. Haven BJJ behoudt het recht om het lesrooster te wijzigen. De deelnemer accepteert dat het rooster zonder overleg kan worden gewijzigd zonder enige vorm van restitutie, mits Haven BJJ blijft voldoen aan het aanbieden van drie of meerdere lessen per week.
9. Haven BJJ biedt in geen geval enige restitutie van het reeds betaalde bedrag (ook niet bij verhuizingen). Houdt hier rekening mee bij het bepalen van de abonnementskeuze.
10. Dit betreft een doorlopend abonnement welke per vier weken wordt verlengd. Er geld een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging krijgt men altijd een bevestiging van opzegging; zonder bewijs van opzegging is de opzegging niet geldig. Je kunt opzeggen via e-mail.
11. Bij een abonnement voor een jaar zal na het eerste jaar het abonnement worden omgezet naar een 4-weken abonnement. Er geld vanaf dat moment een opzegtermijn van 4 weken. Bij opzegging krijgt men altijd een bevestiging van opzegging; zonder bewijs van opzegging is de opzegging niet geldig. Je kunt opzeggen via e-mail.
12. Automatische betaling: Afschrijvingen worden gedaan door Stg Mollie Payments. De betalingen worden met een interval van een maand automatisch geïncasseerd. Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 1 maand. Als u na een abonnementsperiode van 1 maand wilt opzeggen, moet u uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk opzeggen.
13. Bij Haven BJJ worden er regelmatig foto’s gemaakt, deze foto kunnen gebruikt worden voor social media of andere promotie doeleinden. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met het gebruik van deze foto’s. Indien u hier niet mee akkoord wil gaan kunt u ons een email sturen en zullen wij u niet fotograferen.
14. Voor tickets voor evenementen zijn geen refunds. 
15. N
o-show beleid: Het is verplicht om elke les die je mee doet vooraf te boeken via Trainin. Kom je niet opdagen? Na 3 no-shows of late annuleringen (2 uur voor de les begint) word je teruggezet naar 6 credits per week. Na nog 3 no-shows wordt je abonnement een week geblokkeerd en kun je geen lessen volgen.

Verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico.

Dit formulier is bedoeld voor gebruik van faciliteiten, de locatie, BJJ en Grappling instructie en fitness bij Haven BJJ.

 

————————————————————————————————————————

 

Voor alle onderstaande onderwerpen verklaar en accepteer dat Participeren van Braziliaans jiu jitsu, kracht en conditie training en andere contact sporten kan resulteren in ongelukken en verwondingen.

Ik vrijwaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van de materialen, medecursisten en locatie (hierna genoemd als “ontheven personen”) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van oorzaken of gevolgen die ik kan hebben zoals verwondingen, invaliditeit, overlijden of schade als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Haven BJJ inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de “betrokken personen”.

Ik begrijp en erken dat vechtsport en fitness activiteiten gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid, instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s van persoonlijk letsel, veroorzaakt tijdens of na de deelname van vechtsport en fitness bij Haven BJJ, al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van de “ontheven personen” en ik ga er verder mee akkoord dat ik deze niet zal dagvaarden of een vordering zal aangaan tegen de “ontheven partijen” voor schade of andere verliezen als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Haven BJJ. Ik zal tevens de “ontheven partijen” vrijwaren van alle claims, kosten, inclusief advocaatkosten, gemaakt in verband met een vordering ingesteld als gevolg van mijn deelname aan vechtsport en fitness bij Haven BJJ.

Ik zal de gebruikte materialen op een redelijke en veilige manier gebruiken om zo geen gevaar op te leveren voor de levens van personen of goederen van enig individu.

Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van aansprakelijkheid en een ontheffing van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging van de aanname van alle risico’s die voortvloeien uit beoefening van vechtsport en fitness bij Haven BJJ.

Ik verklaar verder dat de geldigheid van dit document voor aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen blijven zolang als dat ik bezig ben met vechtsport en fitness bij Haven BJJ die op enigerlei verband houden met de “ontheven partijen”.

Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben of dat als ouder of voogd ik besluit af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van een letsel dat mijn zoon of dochter kunnen leiden, tijdens de uitoefening van vechtsport en fitness bij Haven B

 

General Terms & conditions haven bjj

1.1 Participation in the lessons is at your own risk. The classes taught at Haven BJJ are physical in nature and there is always a risk of injury. The participant is responsible for any injuries.
1.2 It is mandatory to report injuries to the teacher. without this knowledge, the teacher is not able to properly guide the participant.
2. It is possible that a lesson is cancelled. If this is the case, the reservation will be canceled and the participant can follow the lesson at another time. Check the website if you want to be sure that the class continues.
3. Haven BJJ is not liable for the participant’s belongings.
4. Haven BJJ reserves the right to use the studio for a maximum of 7 consecutive days without any form of refund. This may be necessary when, for example, a renovation has to be realized. The participant can follow the lessons at another time, but before the end of the subscription or ride card.
5. During the holidays we normally keep an extensive schedule, but there may be a holiday schedule, which means that there are temporarily fewer lessons.
6. The customer is responsible for attending the classes and Haven BJJ does not offer refunds for missed classes.
7. Each membership and credit is strictly personal and is non-transferable.
8. Haven BJJ reserves the right to change the class schedule. The participant accepts that the schedule can be changed without consultation without any form of refund, provided Haven BJJ continues to comply with the offer of three or more classes per week.
9. Haven BJJ does not offer any refund of the amount already paid (not even in the case of moving). Keep this in mind when determining the subscription choice.
10. This is a continuous subscription which is extended every month. There is a notice period of 1 month. In case of cancellation, you will always receive a confirmation of cancellation; without proof of cancellation, the cancellation is not valid. You can cancel by sending us an email.
11. For a yearly subscription, after the first year your subscription will become a 4-weekly subscription. There is a notice period of 4 weeks. In case of cancellation, you will always receive a confirmation of cancellation; without proof of cancellation, the cancellation is not valid. You can cancel by sending us an email.
12. Automatic payment: Debits are made by Stg Mollie Payments. Payments are automatically collected at an interval of 4 weeks. All conditions and prices that apply with automatic payment per authorization are based on a subscription agreement of at least 4 weeks. If you want to cancel after a subscription period of 4 weeks, you must cancel in writing at least 4 weeks in advance.
13. At Haven BJJ photos are regularly taken, these photos can be used for social media or other promotional purposes. By agreeing to our terms and conditions, you also agree to the use of these photos. If you do not want to agree to this, please send us an email and we will not photograph you.
14. No refunds for event tickets
15. No-show policy: It is mandatory to book every class you wish to attend through Trainin. If you fail to show up, after 3 no-shows or late cancellations (2 hours before the class starts), your weekly credits will be reduced to 6. After an additional 3 no-shows, your subscription will be suspended for a week, and you won’t be able to attend any classes.

Disclaimer of Liability, Waiver of Legal Rights and Assumption of Risk.

This form is intended for use of facilities, location, BJJ and Grappling instruction and fitness at Haven BJJ.

————————————————————————————————————————

For all of the topics below, declare and accept that participating in Brazilian jiu jitsu, strength and conditioning training, and other contact sports may result in accidents and injuries.

I hereby release all involved persons such as instructors, managers, owners, vendors, owners of the materials, fellow students and venue (hereinafter referred to as “released persons”) from any liability, claims or demands arising from any cause or effect that I may have such as injury, disability, death or damage resulting from my participation in martial arts and fitness at Haven BJJ including, but not limited to, damages caused by the negligence of the “persons involved”.

I understand and acknowledge that martial arts and fitness activities carry hazards that cannot be completely eliminated even by caution, skill, instruction. I expressly and voluntarily accept all risks of personal injury, caused during or after participation in martial arts and fitness at Haven BJJ, whether or not caused by the negligence of the “released persons” and I further agree that I will not will sue or sue the “released parties” for damages or other losses resulting from my participation in martial arts and fitness at Haven BJJ. I will also release the “released parties” from all claims, costs, including attorneys’ fees, made in connection with any claim brought as a result of my participation in martial arts and fitness at Haven BJJ.

I will use the materials used in a reasonable and safe manner so as not to endanger the life of persons or property of any individual.

I have read and understood the above and acknowledge that this is the same as a waiver of liability and a waiver of my legal rights and also a confirmation of the assumption of all risks arising from the practice of martial arts and fitness at Haven BJJ.

I further declare that the validity of this document for liability, disclaimer, and acceptance of risk will continue indefinitely as long as I engage in martial arts and fitness at Haven BJJ that are in any way related to the “released parties”.

I certify that I am at least 18 years of age or that as a parent or guardian I decide to waive all legal rights that accrue to me or my minor child as a result of an injury that my son or daughter may suffer, while practicing martial arts and fitness at Haven BJJ.

Verified by MonsterInsights