Download our app

Privacy Verklaring

Privacyverklaring Haven BJJ

1. Wie zijn wij?
Haven BJJ, gevestigd aan Weena 1099, 3013AL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Functionaris Gegevensbescherming:
Daniel de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Haven BJJ. Hij is te bereiken via info@havenbjjrotterdam.com.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Haven BJJ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Haven BJJ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@havenbjjrotterdam.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haven BJJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haven BJJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u langer dan twee jaar geen lid bent, worden uw gegevens verwijderd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Haven BJJ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haven BJJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haven BJJ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haven BJJ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Fitnesstracker
In onze apps kunt u ervoor kiezen om uw meetwaarden met ons te delen. Dit zijn waarden zoals het aantal stappen, uw gewicht, uw slaap en de inname van calorieën per dag. Deze gegevens worden beveiligd op de server opgeslagen en kunt u vanuit de app zelf verwijderen.

Met het delen van deze gegevens in de app kan uw coach u van advies voorzien om uw doel(en) te behalen. Mocht u geen coach hebben bij uw club, dan kunt u de gegevens gebruiken om de voortgang van uw eigen doelen inzichtelijk te maken.

Belangrijk om te weten: wij delen deze gegevens niet met derde partijen. Alle gegevens blijven binnen het fitnessprogramma dat wij gebruiken en worden versleuteld verstuurd en opgeslagen. Mocht u de toegang willen uitschakelen, dan kan dat via de app. Uw gedeelde gegevens worden dan binnen een week verwijderd.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haven BJJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@havenbjjrotterdam.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Haven BJJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haven BJJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@havenbjjrotterdam.com.

Privacy Policy

1. Who are we?
Haven BJJ, located at Weena 1099, 3013AL Rotterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy policy.

Contact details:

Data Protection Officer:
Daniel de Groot is the Data Protection Officer of Haven BJJ. He can be reached via info@havenbjjrotterdam.com.

2. Personal data we process
Haven BJJ processes your personal data because you use our services and/or because you provide these data to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • Gender
 • Date of birth
 • Address details
 • Phone number
 • Email address
 • IP address
 • Bank account number

Special and/or sensitive personal data we process
Haven BJJ processes the following special and/or sensitive personal data of you:

 • Health data
 • Data of persons younger than 16 years

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old unless they have permission from parents or a guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data about a minor without this consent, please contact us at info@havenbjjrotterdam.com, and we will delete this information.

3. For what purpose and on what basis we process personal data
Haven BJJ processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending our newsletter and/or advertising brochure
 • To call or email you if necessary to carry out our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • To offer you the opportunity to create an account
 • To deliver goods and services to you

4. How long we keep personal data
Haven BJJ does not store your personal data longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. If you are no longer a member for more than two years, your data will be deleted.

5. Sharing personal data with third parties
Haven BJJ does not sell your data to third parties and only provides them if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a data processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Haven BJJ remains responsible for these processes.

6. Cookies, or similar techniques, we use
Haven BJJ uses functional, analytical, and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet, or smartphone when you first visit this website. Haven BJJ uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that track your browsing habits so we can offer customized content and advertisements.

During your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and asked for your permission to place them.

You can opt-out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. Additionally, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

For more information, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Fitness tracker
In our apps, you can choose to share your metrics with us. These are values such as the number of steps, your weight, your sleep, and your daily calorie intake. These data are stored securely on the server and can be deleted from the app by yourself.

By sharing these data in the app, your coach can provide you with advice to achieve your goal(s). If you do not have a coach at your club, you can use the data to gain insight into the progress of your own goals.

Important to know: we do not share these data with third parties. All data remains within the fitness program we use and are encrypted during transmission and storage. If you want to disable access, you can do so via the app. Your shared data will then be deleted within one week.

8. Viewing, modifying, or deleting data
You have the right to view, correct, or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Haven BJJ, and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization specified by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data, or request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to info@havenbjjrotterdam.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make your photo, MRZ (machine-readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number, and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

Haven BJJ would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

9. How we protect personal data
Haven BJJ takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized modification. If you have the impression that your data are not properly secured or there are indications of misuse, please contact us via info@havenbjjrotterdam.com.

10. Governing Clause
In case of any discrepancies between the Dutch and English versions of this privacy policy, the Dutch version shall prevail.

Geverifieerd door MonsterInsights