Download our app

Privacy Verklaring

Haven BJJ, gevestigd aan Weena 1099 3013AL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://havenbjjrotterdam.com/
Weena 1099 3013AL Rotterdam
+31683678721
Daniel de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Haven BJJ Hij is te bereiken via info@havenbjjrotterdam.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Haven BJJ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Haven BJJ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@havenbjjrotterdam.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haven BJJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Haven BJJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u langer dan twee jaar geen lid bent worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Haven BJJ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haven BJJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Haven BJJ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haven BJJ gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haven BJJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@havenbjjrotterdam.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Haven BJJ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haven BJJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@havenbjjrotterdam.com

Privacy Policy

Haven BJJ, located at Weena 1099 3013AL Rotterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Contact details:
https://havenbjjrotterdam.com/
Weena 1099 3013AL Rotterdam
+31683678721

Daniel de Groot is the Data Protection Officer of Haven BJJ He can be reached via info@havenbjjrotterdam.com

Personal data that we process:
Haven BJJ also processes your personal data when you use our services and/or because you provide it to us yourself.
To start you will find an overview of the personal data we process:
– First and last name
– Sex
– Date of birth
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process:
Haven BJJ has processed the following special and/or sensitive personal data from you:
– health
– data of persons under the age of 16

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. If they have parental or guardian consent. However, we cannot check whether a visitor is older than 16 years. We advise parents to also be involved in the online activities of their children, to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at info@havenbjjrotterdam.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data
Haven BJJ processes your personal data for the following purposes:
– Handling your payment
– Sending our newsletter and/or advertising brochure
– You can call or e-mail if this is necessary to carry out our services
– To inform you about changes to our services and products
– You the possibility to offer an account
– To deliver goods and services to you

How long we keep personal data
Haven BJJ does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. If you have not been a member for more than two years, your data may be deleted.

Sharing personal data with third parties
Haven BJJ does not sell your information to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal outcome. With the processing of your data on our behalf, we conclude a processing agreement to ensure the same level of security and reliability of your data. Haven BJJ remains responsible for these processing operations.

Cookies, or underlying techniques, that we use:
Haven BJJ uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Haven BJJ uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings can be adjusted. These cookies can also be used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that track your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements.

On your first visit to our website, we have already informed you about these cookies and asked permission to place them.
You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.
For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/positie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Receive, modify or delete data
You have the right to view, destroy or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Haven BJJ and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we can provide from you in a computer file to you from another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@havenbjjrotterdam.com

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

Haven BJJ would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal data
Haven BJJ takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at info@havenbjjrotterdam.com

Geverifieerd door MonsterInsights